ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 61

1m20 x 84cm
2021 | Acrylic
6.000 USD

Liên hệ mua tranh