ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 58

96cm x 97cm
2021 | Acrylic
5.000 USD

Liên hệ mua tranh