ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 46

94cm x 87cm
2021 | Acrylic
4.000 USD

Liên hệ mua tranh