ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 26

67cm x 69cm
2021 | Acrylic
2.000 USD

Liên hệ mua tranh