ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 25

1m10 x 1m40
2021 | Acrylic
9.000 USD

Liên hệ mua tranh