Công việc

1999-2018 = TRANH CÓ HÌNH (Figur) & NỘI DUNG