ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 28

70cm x 80cm
2021 | Acrylic
3.000 USD

Liên hệ mua tranh